Traian Fermecătoru’, mai ceva ca Mona Lisa

22 septembrie 2010

Ştiam că Rodica Culcer îl vede pe Traian Fermecătoru’ cel mai cel, ăl mai Prince Charming din parcare. Fâs-Frumos este mai suav decât îngerii lui Rafael, mai diafan decât muzica lui Mozart, mai senin şi mai misterios decât Gioconda lui da Vinci, ce mai, Miss Universe!

Dar să oblige Rodica Culcer TVR să îl prezinte pe Traian Băsescu ca fiind Miss Universe, asta da dovadă de amor total. Doamna Maria, n-aveţi nici o părere despre acest amor incandescent, declarat public, pe post?

Caeterum autem censeo Basescu esse delendum!


Noul Cod Civil : Ipoteca mobiliară convenţională. Obiect, constituire, perfectare

22 septembrie 2010

Definiţie. Potrivit Noului Cod Civil (NCC), ipoteca mobiliară convenţională este o garanţie reală, accesorie şi indivizibilă, constituită prin contract scris  pentru garantarea unei creanţe, opozabilă terţilor prin publicitate în AEGRM, care produce efectele specifice (drept de preferinţă, urmărire, inspecţie) de la data la care creanţa garantată ia naştere.

Ipoteca mobiliară se aseamănă, de lege lata, exceptând perfectarea, cu gajul sau garanţia reală mobiliară (GRM) reglementată de Legea 99/1999, Titlul VI, pe care o va înlocui. Neavând posibilitatea de a analiza Legea de aplicare a  NCC, nu putem fi siguri că Titlul VI din Legea 99/1999 va fi abrogat, însă paralelismul reglementării, suprapunerea de obiect al reglementării şi noua reglementare dată de NCC gajului (care va privi numai bunuri mobile corporale şi titluri negociabile la purtător sau nominative, conform art. 2480-2482 NCC), ne îndreptăţeşte să afirmăm că ipoteca mobiliară va înlocui GRM.

Obiect. Fără a reproduce art. 2389 NCC, prin raportare la lit. l) a articolului respectiv putem afirma că ipoteca mobiliară convenţională poate avea ca obiect orice bun mobil, corporal sau necorporal, deci inclusiv creanţe, facturi, conturi bancare, asigurări, echipamente, valori mobiliare, acţiuni, părţi sociale, etc.

Caracterul literal al ipotecii este diminuat, obiectul ipotecii trebuie să fie descris „suficient de precis” (art. 2391 NCC), adică individualizat precis sau individualizabil, prin descriere gen listă sau determinarea categoriei, cantităţii sau a identificării unei formule de determinare. Ipoteca mobiliară poate purta şi asupra unei universalităţi de fapt (fond de comerţ, stocuri etc.), dacă este menţionată expres în contract natura şi conţinutul universalităţii la data  constituirii. Dacă ipoteca poartă asupra unui cont bancar, el trebuie indicat în mod expres (deci fraza aia din practică, cu „toate conturile care le vor înlocui pe cele afectate garanţiei” va trebui reformulată). Stipulaţia că ipoteca mobiliară poartă asupra tuturor bunurilor mobile, fie ele prezente sau viitoare, nu reprezintă o descriere detaliată şi va fi ineficientă.

Constituire şi perfectare. Ipoteca mobiliară convenţională se constituie prin contract încheiat în formă scrisă sub sancţiunea nulităţii, dar efectele specifice (drept de urmărire, preferinţă şi, mai ales, inspecţie) nu se nasc decât după ce obligaţia garantată ia naştere, dată de la care ipoteca devine perfectă (deci, per a contrario, de la data constituirii până la data naşterii obligaţiei garantate – de ex. până la utilizarea creditului – ipoteca mobiliară este imperfectă). A nu se confunda dreptul real accesoriu imperfect (cum este dreptul de retenţie care nu poate fi opus în nici un fel creditorilor garantaţi cu ipotecă sau gaj) cu noţiunea de perfectare a ipotecii, care ţine de naşterea raportului obligaţional care este garantat cu respectiva ipotecă mobiliară.

Aşa fiind, pot exista situaţii în care raportul obligaţional garantat să fie preexistent constituirii ipotecii iar ipoteca să fie, încă de la constituire, perfectă (cazul ideal). În practică, însă, probabil că majoritatea creditorilor diligenţi vor insista în constituirea garanţiilorşi înscrierea lor în AEGRM,  înainte de punerea la dispoziţie a vreunei sume de bani, deci ipoteca mobiliară va fi imperfectă, urmând a se perfecta prin punerea la dispoziţie a creditului la o dată ulterioară înscrierii. Pe durata cât ipoteca este imperfectă, creditorul garantat este supus unui risc, deoarece o altă ipotecă mobiliară perfectă este întotdeauna preferată unei ipoteci imperfecte, indiferent de rangul dat de ordinea înscrierii în AEGRM (art. 2420 NCC) şi, în concluzie, creditorul garantat nu îşi va putea păstra preferinţa decât prin transformarea ipotecii din imperfectă în perfectă, adică prin punerea la dispoziţie a creditului. Constituirea garanţiilor mobiliare încrucişate (cross-guarantee) pentru obligaţii distincte va fi însă exclusă, dată fiind cerinţa perfectării fiecărei ipoteci în parte.

Dar despre concursul între creditorii garantaţi cu ipotecă mobiliară convenţională şi/sau cu alţi creditori garantaţi într-o postare ulterioară.